Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Informacje dla wędkarzy

Ważne informacje dla wędkarzy

 

 

_ochrona_danych_osobowych

 

Uwaga wędkarze:

Karty wędkarskie wydane przed 31.01.1997 r utraciły ważność.

W celu wymiany proszę się zgłosić do skarbnika koła.

 

 

UWAGA WĘDKARZE! Zmiana okresów okronnych suma, szczupaka i węgorza

Uwaga na umundurowanie !!!

 

Informujemy Kolegów wędkarzy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojska lub jego części (Dz. U. z 2016 poz. 354). Nie wolno nam nosić munduru polowego wojska polskiego (wzór 2010). Nie przestrzeganie powyższego rozporządzenia przez wędkarza może skończyć się dotkliwym mandatem nawet do 1000 zł.

 

Zdjęcia pokazują różnicę w mundurach: po lewej, mundur polowy obowiązujący w polskiej armii (wzór 2010). Po prawej, mundur polowy wycofany z wyposażenia armii - ten możemy nosić. Możemy bez ograniczeń nosić mundury polowe obcych armii np. amerykańskiej, niemieckiej.

mundur.jpg

 

UCHWAŁY


Uchwała nr 39/2016

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie: upoważnienia zarządów kół do podejmowania uchwał o rozgrywaniu zawodów wędkarskich

Na podstawie § 47 ust. 1, w związku z § 46 pkt. 10 i 16 oraz § 67 Statutu PZW

z dnia 19.10.2007 r. w związku z rozdz.II.1. pkt.5.14

„Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”

Prezydium Zarządu Okręgu uchwala:

§ 1

Upoważnia zarządy kół do zamykania powierzonych im, zbiorników wodnych do

prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej w imieniu Okręgu PZW w Katowicach, na czas

rozgrywania zawodów wędkarskich. Upoważnienie dotyczy zawodów sportowych jedno

i dwudniowych, organizowanych przez zarządy kół, jak również udostępniania akwenów do

rozegrania zawodów przez inne koła. Informacje o rozgrywanych zawodach muszą być

zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych kół z wyprzedzeniem co

najmniej 5 dniowym.

§ 2

Upoważnienie nie dotyczy:

- zawodów komercyjnych organizowanych przez koła,

- łowisk: Kanał Dwory, Wisła w Jankowicach, Odra w Kędzierzynie-Koźlu Rogach,

na których rezerwacje na rozegranie zawodów prowadzi Okręg.

§ 3

Zawody na wodach znajdujących się w obwodach rybackich wymagają powiadomienia,

poprzez Okręg, właściwego RZGW z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się zarządom kół .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych                                            Prezes ZO

Janusz Olszewski                                                    Mirosław  Iwański


Uchwała nr 45/2016

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie: zakresu i zasad stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej

 

Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.,

pkt. 1 rozdziału II Regulaminu amatorskiego połowu ryb zatwierdzonego

uchwałą nr 74 ZG PZW z dnia 28.03.2015 r.

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Uchwala:

§ 1

Członek PZW, który wniesie składkę członkowską i okręgową, ma prawo udostępnić

współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską, jedną wędkę do wędkowania,

w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności wnoszenia

przez współmałżonka składki członkowskiej i okręgowej, pod warunkiem uzyskania

imiennego zezwolenia od uprawnionego do rybactwa, stanowiącego załącznik do niniejszej

uchwały.

Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie

wędki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik ZO                                                              Prezes ZO

Robert Sito                                                          Mirosław Iwański